Общи условия
Официални правила на Кампанията „НАЗДРАВE ЗА ТОВА, КОЕТО НИ ПРАВИ ИСТИНСКИ ФЕНОВЕ“

Раздел I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Кампанията „НАЗДРАВE ЗА ТОВА, КОЕТО НИ ПРАВИ ИСТИНСКИ ФЕНОВЕ“ (наричана за краткост по-долу Кампанията) се организира от „Загорка” АД, с ЕИК 123025273, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. „Хан Аспарух” № 41 (наричано за краткост по-долу Организатор).

2. Изложените по-долу Официални правила (наричани за краткост по-долу Правилата) са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията, и са публикувани на електронната страница на Организатора – https://www.heineken.com/bg/UCL2024

3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Правилата до 15.05.2024г. включително, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://www.heineken.com/bg/UCL2024

4. Участник в Кампанията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, което пребивава на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Кампанията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди. В случаите на дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Кампанията продукт.

В случай че Организаторът има съмнения за недобросъвестни действия от страна на участник, той може да поиска да бъдат предприети допълнителни действия, целящи удостоверяването на регистрацията на касовата бележка и идентификационните данни, с които участникът е заяви своето участие.

7. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

8. Кампанията започва в 00:00:00 часа на 01.04.2024г. и приключва в 23:59:59 часа на 31.05.2024г (наричано по-долу за краткост Срок на Кампанията).

9. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на https://www.heineken.com/bg/UCL2024, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

10. Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците за целия период 10.1.Награди, изискващи регистрация на 1 бр. касова бележка за минимум 5 лв.

10.2. Награди, изискващи регистрация на 4 бр. касови бележки за минимум 5 лв.:

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

11. Участието в Кампанията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора, посочени в т. 11.1 по-долу.

11.1. Продукти, даващи право на участие в Кампанията:

# Артикул Разфасовка
1 Heineken Original стъклена бутилика за еднократна употреба 330 мл
2 Heineken Silver стъклена бутилика за еднократна употреба 330 мл
3 Heineken 0.0 стъклена бутилика за еднократна употреба 330 мл
4 Heineken Original стъклена бутилика за многократна употреба 500 мл
5 Heineken Silver стъклена бутилика за многократна употреба 500 мл
6 Heineken Original кен 500 мл
7 Heineken Original кен 330 мл
8 Heineken Silver кен 330 мл
9 Heineken Silver кен 500 мл
10 Heineken 0.0 кен 330 мл
11 Heineken 0.0 кен 500 мл
12 Heineken Original мултипак кен 4 x 500 мл
13 Heineken Silver мултипак кен 4 x 500 мл
14 Heineken 0.0 мултипак кен 4 x 500 мл
15 Heineken Original мултипак кен 9 x 500 мл
16 Heineken Original кег 5 л
17 Heineken Original кег 8 л
18 Heineken наливна бира 250мл/400мл

11.2. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

11.2.1. Да направи покупка по време на Срока на Кампанията на някой от продуктите, изброени в т. 11.1. по-горе, или комбинация от тях, в една покупка за минимум 5.00 лв., която покупка е регистрирана на една касова бележка.

11.2.2. Да запази и регистрира касовата бележка на https://www.heineken.com/bg/, като при регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, брой закупени продукти, даващи право на участие в Кампанията, стойността им и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост, с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията. Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти на Heinеken за минимум 5,00 лв., даващи право на участие в Кампанията, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Кампанията, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисквания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

11.2.3. Участникът трябва да регистрира поне 1 (една) касова бележка с продукт(и) с марка Heineken за минимум 5,00 лв., за да участва с 1 (едно) валидно участие в тегленето за:

11.2.4. Участникът трябва да регистрира поне 4 (четири) касови бележки с продукт(и) с марка Heineken за минимум 5,00 лв. на всяка от тях, за да участва с 1 (едно) валидно участие в теглене за 1 (един) от:

11.3. Един участник може да спечели само една награда от Кампанията, независимо колко продукти е закупил и колко касови бележки е регистрирал.

11.4. Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в Срока на Кампанията – наведнъж или на няколко пъти, при спазване на ограниченията в т. 11.4.6 по-долу.

11.4.1. Една касова бележка може да се регистрира само веднъж. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта (Heineken), касовата бележка се счита за невалидна.

11.4.2. Печелившите участници се определят на случаен принцип , който ще се извърши автоматизирано от софтуер , като тегленето ще бъде записано. Печелившите ще бъдат обявени на сайта https://www.heineken.com/bg/UCL2024, чрез публикуване на техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри не по-късно от 5 работни дни от датата на теглене - 7 юни 2024г.

11.4.4. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

11.4.5. Участник може да регистрира до 20 касови бележки в рамките на деня (24 часа), с което увеличава шансовете си в тегленето за награди.

11.4.6. Организаторът няма да счита за валидни регистрациите на касови бележки, които:

11.4.7. За наградите, които могат да бъдат спечелени чрез участие в Кампанията ще бъдат изтеглени резервни печеливши, както следва:

11.4.8. Резервните печеливши ще бъдат обявени по реда на т. 11.4.2.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

12.1. При тегленето се теглят печеливши участници според броя на наградите, участващи в тегленето.

12.2. Наградите се предоставят само и единствено на печеливши участници, отговарящи на Правилата на Кампанията.

12.3. Спечелилите награди тениски Heineken или футболна топка Heineken ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от деня, в който печелившите участници са били обявени. При доставка на наградата участникът трябва да представи на куриера регистрираната печеливша касова бележка и документ за самоличност.

12.4. Печелившите участници ще бъдат уведомени за наградата си от Организатора на предоставения при регистрацията телефонен номер.

12.5 Спечелилите футболен сет ще бъдат помолени да предоставят и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС. При отказ да бъдат предоставени тези лични данни, Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

12.6. Организаторът ще се свърже с участниците, спечелили наградата футболен сет за уточняване на детайлите по получаване на наградите в срок не по-късно от 20.06.2024г.

12.7. Организаторът ще се свърже с резервните печеливши единствено, ако някоя от наградите не може да бъде предоставена на обявен за печеливш участник поради неосъществен контакт, невъзможност за удостоверяване на покупката, с която е регистрирано участието или поради друга причина, водеща до невъзможност за предоставяне и/ или използване на наградата.

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С включването си в Кампанията участниците дават изричното си съгласие личните им данни, доброволно предоставени във връзка с участието им в Кампанията и за целите на получаване на награда и деклариране на данъка, посочен в т. 12.5. от Правилата, да бъдат обработвани от Организатора съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за следните цели:

13.2. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите по т.12.5, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане на адрес – гр. София, Малинова долина, ул. Донка Ушлинова №2, Garitage park, сграда 3, ет. 1.

13.3. Отказът да се предоставят или обработват необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за получаване на спечелената награда.

13.4. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Кампания или в случаите, в които това е предвидено със закон.

13.5. С регистрирането за участие в Кампанията и доброволно предоставяне на данни за целите на получаване на награда/изпълнение на законови задължения, участниците дават съгласие Организаторът да обработва и съхранява данните им в сроковете, предвидени в т.13.6.

13.6. Личните данни на участниците се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Кампанията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Кампанията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Кампанията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Кампанията с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони). След изтичане на приложимите срокове за съхранение данните се унищожават.

РАЗДЕЛ VII. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

14. Не се допуска замяна на награди за паричната ѝ равностойност и/или други ценности.

РАЗДЕЛ IX. СПОРОВЕ

15. Всеки евентуален правен спор между Организатора, от една страна и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България.

16. Настоящите правила са публикувани на https://www.heineken.com/bg/UCL2024 и влизат в сила, считано от 01.04.2024 г. При въпроси може да се свържете с нас на нашата потребителска линия 0800 11 330 безплатно за всички оператори, през всеки работен ден от 9:00 ч. до 18:00 ч.